حجامت تامین کننده سلامت
حجامت سنت پيامبران الهي 
شمارش گلوبولي(CBC) و بيوشيمي خون( آزمايش روتين خون)

همه ما حداقل چند باري به آزمايشگاه براي انجام آزمايشهاي گوناگون از جمله آزمايش خون (cbc) مراجعه كردهايم و وقتي كه نتيجه آزمايش را در يافت نموده ايم در اين برگه مخفف اسامي تعدادي از آزمايشات نوشته شده و مقادير نرمال آن هم روبروي آن نوشته شده است از جمله اين آزمايشان cbc و يا شمارش گلوبولهاي خون ميباشد كه در جدول زير خلاصه اي از آنچه در اين آزمايش انجام ميشود و مقادير نرمال آن براي اطلاع شما دوستان آورده شده است .


آزمایش CBC چه جور آزمایشی است ؟

? What is a CBC

يكي از آزمایش هایی که به طور معمول انجام آن توسط پزشکان در خواست می شود . آزمایش ( سی , بی , سی ) است .

One of the most commonly ordered laboratory tests, a blood count, also called a complete blood count (CBC)

CBC حروف اول سه کلمه انگلیسی زیر است.

کامل=C) COMPLETE)، خونBLOOD B)) ، شمارشCOUNT= C))

درنتیجه : CBCبه معنای شمارش کامل گویچه های خون است

CBCشامل :

1- شمارش تعداد گویچه های سفید خون در میلی متر مکعب ازخون

 1-It measures White blood cells (WBC)

2- شمارش تعداد گویچه های قرمز خون در میلی متر مکعب ازخون

2- It measures Red blood cell count (RBC )

3- شمارش تعداد پلاکت های خون در میلی مترمکعب ازخون

 3-platelet count

4- شمارش افتراقی گویچه های سفید خو ن( تعیین Diff)

4-Count white blood cell differential

5 - اندازه گیری مقدارهماتوکریت خون

5-Hematocrit (HCT) measure

6- تعیین مقدار مقدارهموگلوبین خون

measure (Hemoglobin (HGB- ۶

7- تعیین اندیکس های (index) گویچه های قرمز خون

7- RBC Index

الف: تعیین میانگین حجم یک گویچه قرمز

A-The size of the red cells (MCV)

ب: تعیین میانگین مقدار هموگلوبین در یک گویچه قرمز و غیره.....

etc،B -As well as the mean cell hemoglobin(MCH)

ج : گزارش مرفولوژی گویچه های قرمزخون

C -Red Blood Cell morphology report

D -Immature cells report د: گزارش سلولهای نارس

ه: گزارش انگل خونی از جمله انگل مالاریا در صورت مشاهده

E - Malaria Parasit report


نرمال آزمایش های CBC و بیوشیمی خون و ...

نرمال CBC گزارش

نرمال

TEST

آزمایش

40- 51درصد

مردان

HCT

هماتوکریت

37- 46 درصد

زنان

HCT

هماتوکریت

31- 43 درصد

کودکان

HCT

هماتوکریت

13.2 - 16.5

مردان

HB

هموگلوبین

12-15.2

زنان

HB

هموگلوبین

11-14.3

کودکان

HB

هموگلوبین

4.3 - 6.2میلیون

مردان

RBC

شمارش گویچه های قرمز

3.8- 5.5میلیون

زنان

RBC

شمارش گویچه های قرمز

3.7- 5.3 میلیون

کودکان

RBC

شمارش گویچه های قرمز

هزار 10 - 4.1

-

WBC

شمارش گلبولهای سفید خون

N=50 -70 L=25- 40

M =3 - 8 E =1- 4

B =0-1

بزرگسالان

D.WBC

شمارش افتراقی گویچه ای سفید

هزار 450 - 140

PLT

شمارش پلاکت ها

82 - 102

مردان

MCV

میانگین حجم یک گویچه قرمز

78 -101

زنان

MCV

میانگین حجم یک گویچه قرمز

27- 31

-

MCH

غلظت هموگلوبین یک گویچه قرمز

31- 35

-

MCHC

میانگین هموگلوبین یک گویچه قرمز

11.5-14درصد

-

RDW

گستره تغییرات اندازه گویچه های قرمزآنیزوسیتوز

[ چهارشنبه نهم تیر ۱۳۸۹ ] [ ۱۰:۴۵ قبل از ظهر ] [ غلامرضا صادقی ]
.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

حجامت در واقع یک استرس فوری به سیستم ساکن دفاع عمومی بدن است , تا آن را بر علیه کلیه ی عوامل درونی و بیرونی هشیار و فعال نماید,بیشترین کاربرد حجامت در بعد پیشگیری است و با مکانیسمهای مختلفی از جله تنظیم سیستم ایمنی , تنظیم ترکیبات شیمیایی و هورمونی خون و تنظیم سیتم اعصاب خودکار بدن(سمپاتیک و پارا سمپاتیک), از ابتلا به انواع بیماری پیشگیری میکند
امکانات وب

برای دریافت کد ساعت کلیک کنید